WYKAZ ZDARZEŃ:

Zdarzenie z dnia 14.07.2020: Oświadczenie Ekonip

 

Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez prowadzącego zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Ekonip Sp. z o.o., zlokalizowany przy ul. Przemysłowej 1A w Radziejowicach, zgodnie z art. 261a ustawy Prawo ochrony środowiska.

 

OZNACZENIE PROWADZĄCEGO ZAKŁAD

Prowadzącym zakład Ekonip Sp. z o.o. zlokalizowany w Radziejowicach, przy ul. Przemysłowej 1A jest Spółka Ekonip Sp. z o. o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Nr KRS 0000032637. Organem uprawnionym do reprezentowania Spółki Ekonip Sp. z o.o. jest Zarząd Spółki.

NIP: 526-17-97-951 REGON: 012649116, KONTAKT: 46 857 79 00 / KONTAKT@EKONIP.COM.PL

 

POTWIERDZENIE, ŻE ZAKŁAD PODLEGA PRZEPISOM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA AWARIOM PRZEMYSŁOWYM ORAZ ŻE PROWADZĄCY DOKONAŁ ZGŁOSZENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 250 UST. 1, WŁAŚCIWYM ORGANOM I PRZEKAZAŁ IM PROGRAM ZAPOBIEGANIA AWARIOM

Prowadzący zakład Ekonip Sp. z o.o. opracował i przedłożył Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz Kierownikowi Delegatury w Płocku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie zgłoszenie zakładu Ekonip Sp. z o. o. w Radziejowicach, ul. Przemysłowa 1A jako zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zakład posiada opracowany program zapobiegania awariom, który został przekazany właściwym organom Państwowej Straży Pożarnej oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatury w Płocku.

 

OPIS DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU

Zakres działalności zakładu Ekonip Sp. z o.o. w Radziejowicach obejmuje świadczenie kompleksowych usług logistycznych dla firm zewnętrznych.

 

CHARAKTERYSTYKA SKŁADOWANYCH SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH DECYDUJĄCYCH O ZALICZENIU ZAKŁADU DO ZAKŁADU O ZWIĘKSZONYM RYZYKU LUB ZAKŁADU O DUŻYM RYZYKU, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH NAZW LUB KATEGORGII ORAZ ZAGROŻEŃ, JAKIE POWODUJĄ

 

O zaliczeniu zakładu Ekonip Sp. z o.o. w Radziejowicach, przy ul. Przemysłowej 1A do kategorii zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej decydują magazynowane na jego terenie substancje niebezpieczne zaliczone do kategorii substancji stwarzających zagrożenia fizyczne (dział „P”, kategoria P3a) AEROZOLE ŁATWOPALNE) oraz zagrożenie dla środowiska wodnego (dział „E”, kategoria E1 Niebezpieczne dla środowiska wodnego w kategorii ostre 1 lub przewlekłe 1 i kategoria E2 Niebezpieczne dla środowiska wodnego w kategorii Przewlekłe 2).

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBÓW OSTRZEGANIA I POSTĘPOWANIA SPOŁECZEŃSTWA W PRZYPADKU WYST APIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ, UZGODNIONYCH Z WŁAŚCIWYMI ORGANAMI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Na terenie zakładu Ekonip Sp. z o.o. funkcjonuje Alarm ostrzegawczy – syrena modulowana, przerywana oznaczająca, że w magazynie wydarzył się pożar, wypadek ciężki lub awaria chemiczna.

Zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej dokumentacją i przedstawionymi w niej scenariuszami awaryjnymi (RZA) na terenie zakładu nie zostały zidentyfikowane zdarzenia awaryjne powodujące negatywne skutki dla społeczeństwa poza terenem.

Ze względu na brak możliwości całkowitego wykluczenia obecności przypadkowych osób w bezpośrednim sąsiedztwie terenu zakładu obecność takich osób podlegać będzie monitorowaniu przez wyznaczonych pracowników Ekonip Sp. z o.o. oraz pracowników ochrony. Do osób tych kierowane będą głosowo informacje i komunikaty ostrzegawcze.

Informacja do ogółu lokalnego społeczeństwa o zagrożeniach będzie kierowana za pośrednictwem zaalarmowanych przez zakład służb takich jak Państwowa Straż Pożarna, Zespoły Zarządzania Kryzysowego, Policja oraz lokalne media.

 

INFORMACJE O OPRACOWANIU I PRZEDŁOŻENIU WŁAŚCIWYM ORGANOM RAPORTU O BEZPIECZEŃSTWIE

Spółka Ekonip Sp. z o.o. opracowała i przedłożyła właściwym organom raport o bezpieczeństwie sporządzony dla zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Ekonip Sp. z o. o. w Radziejowicach,
ul. Przemysłowa 1A.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH SCENARIUSZY AWARII PRZEMYSŁOWEJ ORAZ ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA, KTÓRE ZOSTANA PODJĘTĘ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII

Ze względu na charakter zagrożeń występujących w Ekonip Sp. z o.o. na potrzeby oceny ryzyka wyodrębniono w zakładzie I-VIII tzw. obszarów zagrożeń, w których może wystąpić awaria przemysłowa lub w przypadku powstania źródła inicjującego może istnieć zagrożenie rozwoju scenariusza awaryjnego. Podziału obszarów zagrożeń dokonano przy uwzględnieniu podziału funkcjonalnego poszczególnych obszarów działalności zakładu, przeznaczenia instalacji i obiektów, wydzieleń pożarowych zgodnie z metodą MTA[1].

W każdym zidentyfikowanym obszarze przeanalizowano możliwości rozwoju scenariusza awaryjnego uwzględniające zdarzenie inicjujące, istniejące warstwy zabezpieczeń oraz potencjalne skutki. Spośród określonych zdarzeń awaryjnych (ZA) wytypowano scenariusze – reprezentatywne zdarzenia awaryjne (RZA). Dla zidentyfikowanych RZA określono prawdopodobieństwo ich powstania, skutki i poziom ryzyka. Wszystkie zidentyfikowane zdarzenia inicjujące należą do grupy przyczyn operacyjnych.

Główne zidentyfikowane scenariusze poważnej awarii przemysłowej (RZA) w zakładzie Ekonip Sp. z o.o. w Radziejowicach:

 

Obszar Nr RZA Zagrożenie

I

1 RZA(P) uwolnienie substancji niebezpiecznej dla środowiska wodnego
2 RZA(P) uwolnienie zawartości pojemników aerozolowych
3 RZA(P) wyciek cieczy łatwopalnych
4 RZA(P) uwolnienie substancji stwarzającej zagrożenia dla zdrowia
II 5 RZA(P) uwolnienie zawartości pojemników aerozolowych
6 RZA(P) uwolnieniem zawartości pojemników aerozolowych
7 RZA(W) uwolnienie zawartości pojemników aerozolowych
III 8 RZA(P)

uwolnienie substancji stwarzającej zagrożenia dla zdrowia

V 9 RZA(P) wyciek cieczy łatwopalnych
VII 10 RZA (P) wyciek cieczy łatwopalnych
VIII 11 RZA (P) uwolnienie substancji niebezpiecznej dla środowiska wodnego
12 RZA (P) wyciek cieczy łatwopalnych
13 RZA (P) uwolnienie substancji stwarzającej zagrożenia dla zdrowia
14 RZA (P) wyciek cieczy łatwopalnych

 

Wdrożone w zakładzie główne techniczne środki bezpieczeństwa (pasywne i aktywne) służące do wykrywania zagrożeń (i reagowania) obejmują:

 • układy detekcji i sygnalizacji wzrostu stężenia substancji chemicznych wraz z tablicą synoptyczną sygnalizującą wizualnie i akustycznie sygnały alarmowe,
 • system sygnalizacji pożaru we wszystkich strefach pożarowych,
 • grupy urządzeń tryskaczowych,
 • system kontroli i monitoringu temperatury w halach,
 • systemy wentylacji ogólnej, awaryjnej i stanowiskowej,
 • środki ochrony osobistej pracowników z dodatkowym wyposażeniem awaryjnym (maski z filtrem),
 • szczelne, przemysłowe posadzki hal magazynowych,
 • zabezpieczenie powierzchni operacyjnych poza obszarem hal,
 • zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego na terenie całego zakładu,
 • system odbioru zanieczyszczonych wód z działań ratowniczo-gaśniczych,
 • podręczny sprzęt do zebrania i neutralizacji wycieków.

 

Dopełnieniem środków technicznych są wdrożone w zakładzie środki organizacyjno-proceduralne (instrukcje, procedury), określające rolę, zadania i zakres odpowiedzialności poszczególnych pracowników zakładu na wypadek wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz podejmowane działania.

 

[1] MTA – ang. Most Threaten Area

Kontakt

Jeśli masz pytania bądź interesuje Cię współpraca z nami, skontaktuj się telefonicznie lub za pośrednictwem formularza.