Informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych:  RODO

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

  1. Administratorem danych osobowych jest EKONIP Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Przemysłowa 1a, 96-325 Radziejowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032637, NIP: 526-17-97-951, REGON: 012649116, o kapitale zakładowym 54000,00, zwana dalej Spółką lub Administratorem.

Dane kontaktowe: +48 46 857-79-00, www.ekonip.pl, kontakt@ekonip.pl.

  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi czyli podjęcia działań na Pani /Pana żądanie dotyczące realizowanych przez nas usług (RODO, art. 6, pkt 1, lit b), przedstawione za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na naszej stronie www. Przetwarzane będą tylko dane podane w formularzu kontaktowym.
  2. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie uprawnionym pracownikom i współpracownikom Administratora. W zakresie całego procesu przetwarzania powierzonych danych zostały wdrożone i są stosowane zabezpieczenia zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa tych danych.
  3. Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przetwarzane przez nas do momentu skutecznego udzielenia odpowiedzi na Pani /Pana żądanie (zakończenia komunikacji w danej sprawie).
  4. Dane osobowe będą udostępniane zewnętrznym usługodawcom, z których usług korzystamy lub z którymi współpracujemy, takim jak dostawcy usług wsparcia IT. Odbiorcy danych otrzymają ograniczony dostęp do Danych Osobowych w zakresie i na uzasadnionych podstawach niezbędnych do realizacji usług, na potrzeby których z nimi współpracujemy. Odbiorcy danych na mocy przepisów prawa oraz podpisanej umowy są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przekazywanych im danych osobowych
  5. Informujemy, że w związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługują, na każdym etapie przetwarzania danych, następujące prawa: (i) prawo dostępu do danych oraz informacji dotyczących celu i zakresu ich przetwarzania; (ii) prawo do sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia; (iii) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz sprzeciwu przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem, że nie istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani /Pana interesów, praw i wolności; (iv) prawo do wycofania zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; (v) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych)
  6. W przypadku uwag lub wątpliwości proszę o kontakt na podane powyżej dane kontaktowe. W przypadku woli skorzystania z praw prosimy o ich przekazanie drogą e-mailową na adres: kontakt@ekonip.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: EKONIP Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 1a, 96-325 Radziejowice z dopiskiem: Ochrona Danych Osobowych..

Kontakt

Jeśli masz pytania bądź interesuje Cię współpraca z nami, skontaktuj się telefonicznie lub za pośrednictwem formularza.