Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez prowadzącego zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Ekonip Sp. z o.o., zlokalizowany przy ul. Przemysłowej 1A w Radziejowicach, zgodnie z art. 261a ustawy Prawo ochrony środowiska

 

 

 Oznaczenie prowadzącego zakład

Prowadzącym zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii, zlokalizowany w Radziejowicach, przy ul. Przemysłowej 1A jest Ekonip Sp. z o.o. reprezentowany przez Zarząd.

 

 

 Potwierdzenie, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom

Prowadzący Ekonip Sp. z o.o. opracował i przedłożył właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej zgłoszenie zakładu w Radziejowicach jako zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zgłoszenie zostało przekazane równocześnie do wiadomości Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Prowadzący zakład Ekonip Sp. z o.o. opracował program zapobiegania awariom, w którym przedstawiony został wdrożony w zakładzie system zarządzania bezpieczeństwem gwarantujący odpowiedni do zagrożeń poziom ochrony ludzi i środowiska. Program zapobiegania awariom został przedłożony właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

 

 

 

 Opisu działalności zakładu

Profil działalności zakładu Ekonip Sp. z o.o. w Radziejowicach obejmuje świadczenie kompleksowych usług logistycznych dla firm zewnętrznych w przedmiocie magazynowania, spedycji oraz transportu powierzonych ładunków i towarów.

 

 

 Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują.

O zaliczeniu Ekonip Sp. z o.o. do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej decyduje przekroczenie ilości progowych, składowanych w zakładzie substancji niebezpiecznych spełniających kryteria kwalifikowania do kategorii substancji stwarzających zagrożenia fizyczne tj. substancje stałe i ciekłe utleniające oraz aerozole łatwopalne, a także substancji niebezpiecznych dla środowiska wodnego w kategorii ostre 1 lub przewlekłe 1 oraz przewlekłe 2.

 

 

 

 Informacji dotyczących sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionych z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej

Na terenie zakładu funkcjonuje jeden rodzaj alarmu, uruchamiany na wniosek osoby upoważnionej do kierowania działaniami ratowniczymi podczas wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Alarm ostrzegawczy – syrena modulowana, przerywana oznaczająca, że w magazynie wydarzył się pożar, wypadek ciężki lub awaria chemiczna. Przeprowadzona dla zakładu ocena zagrożenia poważną awarią przemysłową oraz analiza ryzyka wykazała, że skutki zidentyfikowanych zdarzeń awaryjnych nie obejmują zasięgiem terenu poza obszarem należących do Ekonip Sp. z o.o.

 

 

 

 Informacje o opracowaniu i przedłożeniu właściwym organom raportu o bezpieczeństwie

Prowadzący zakład opracował i przedłożył właściwym organom Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska raport o bezpieczeństwie. Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej decyzją z dnia 8.01.2016r. zatwierdził raport o bezpieczeństwie sporządzony dla zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Ekonip Sp. z o.o., zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej 1A w Radziejowicach.

Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej oraz środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii

 • Przy sporządzaniu głównych scenariuszy awarii przemysłowych jakie mogą potencjalnie wystąpić w zakładzie Ekonip Sp. z o.o. wzięto pod uwagę następujące kryteria:
 • uwzględniono wszystkie kategorie substancji niebezpiecznych występujących na terenie zakładu, ich właściwości fizyko-chemiczne oraz stwarzane zagrożzenia,
 • uwzględniono wszystkie rodzaje operacji logistycznych realizowanych w zakładzie z udziałem substancji niebezpiecznych,
 • wyeliminowano zdarzenia częste o znikomych skutkach (drobne wycieki/emisja substancji niebezpiecznych),
 • wyeliminowano powtarzające się scenariusze zdarzeń,
 • dla różnych pojemników procesowych uwzględniano ten, dla którego awaria może spowodować najpoważniejsze skutki,
 • ocenie poddano wdrożone w zakładzie środki techniczne oraz organizacyjne mające na celu zapobieganie awariom awaryjnym oraz ograniczające ich skutki w przypadku ich zaistnienia,
 • nie rozpatrywano skutków scenariusza katastroficznego, ze względu na znikome prawdopodobieństwo jego wystąpienia.

Analizie poddano prawdopodobne przyczyny wystąpienia zdarzeń mogących przyczynić się do wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w zakładzie, przebieg awarii oraz rodzaj i zasięg jej potencjalnych skutków dla ludzi, środowiska i mienia zakładu.

 

 

 

 Zidentyfikowano 14 możliwych do wystąpienia w zakładzie reprezentatywnych scenariuszy awarii (RZA):

Dla dwóch RZA założono uwolnienie substancji niebezpiecznej dla środowiska wodnego, wytypowano cztery scenariusze z aerozolami oraz pięć scenariuszy z cieczami palnymi, uwzględniając zagrożenia związane z wytworzeniem mieszaniny wybuchowej (DGW), wybuchem i pożarem, wytypowane zostały trzy RZA z udziałem substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia.

Środki bezpieczeństwa podjęte w przypadku wystąpienia ww. zdarzeń awaryjnych obejmą:

 • ­System sygnalizacji pożaru z monitoringiem.
 • Samoczynne urządzenia gaśnicze wodne i wodno-pianowe.
 • Bramy pożarowe sterowane za pomocą SSP.
 • System detekcji substancji niebezpiecznych (propanu, styrenu, wodoru).
 • Instalację hydrantów wewnętrznych.
 • Hydranty zewnętrzne.
 • Drogę pożarową.
 • Podręczny sprzęt gaśniczy.
 • Środki łączności i alarmowania.
 • Wyznaczone i oznakowane drogi ewakuacji oraz miejsce zbiórki.
 • Zestawy podręcznego sprzętu do neutralizacji wycieków/rozlewów substancji i mieszanin chemicznych.
 • Środki ochrony osobistej pracowników zakładu.
 • Wanny wychwytowe (magazyny opakowań zwrotnych oraz odpadów opakowaniowych zanieczyszczonych substancjami chemicznymi) uszczelnione geomembraną „Geochron” odporną na działanie czynników chemicznych.
 • Systemy wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.
 • Szczelne posadzki hal magazynowych.
 • Systemy kanalizacji awaryjnej hal magazynowych, obejmujące pięć zbiorników pod posadzkowych V=1m3 oraz system kanalizacji awaryjnej zakończonej podziemnym zbiornikiem V=24m3.
 • Przed zbiornikiem zamontowano zasuwę umożliwiającą odcięcie dopływu wód do zbiornika w przypadku niebezpieczeństwa jego przepełnienia.
 • System kanalizacji opadowo-roztopowej wyposażony w szczelne, zbiorniki retencyjne Z2 i Z3
  o łącznej pojemności Vu=1663m3, zabezpieczające przed wydostaniem się zanieczyszczonych chemicznie wód do gruntu oraz poza teren zakładu.
 • Awaryjne zaopatrzenie w prąd – agregat prądotwórczy.

INFORMACJE DLA KLIENTÓW

Naszym Klientom oferujemy możliwość przechowywania towarów w jednym z najlepiej zabezpieczonych magazynów w Polsce. W ramach naszych usług świadczymy m.in.:

 • Magazynowanie materiałów niebezpiecznych, w tym Aerozoli
 • Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi
 • Spedycję
 • Transport ADR

 

 

Kontakt

Jeśli masz pytania bądź interesuje Cię współpraca z nami, skontaktuj się telefonicznie lub za pośrednictwem formularza.