Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych potencjalnych kandydatów do pracy /współpracy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach procesu rekrutacji wolno nam przetwarzać następujące dane osobowe kandydatów do pracy:

 • wynikające z mających zastosowanie przepisów prawa

przepisy ogólne: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

 • inne, względem których uzyskaliśmy stosowaną zgodę na ich przetwarzanie

Fakt przekazania nam dokumentów aplikacyjnych równoznaczny jest z wyrażeniem na naszą rzecz zgody na przetwarzanie powierzonych nam danych osobowych na potrzeby danego procesu rekrutacji.

W przypadku zainteresowania kandydata udziałem w naszych przyszłych rekrutacjach, osoba aplikująca może przedstawić zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez dłuższy okres czasu niż czas trwania pojedynczego procesu rekrutacji. Przykładowa treści takiej zgody została przedstawiona poniżej:

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji organizowanych przez EKONIP Sp. z o. o.”

W przypadku braku takiej zgody, po zakończeniu procesu rekrutacji i wyborze najbardziej odpowiedniego dla Spółki kandydata, dokumenty aplikacyjne wszystkich pozostałych aplikujących zostaną zniszczone (dane zostaną trwale usunięte) i aby były rozpatrywane w ramach kolejnych procesów rekrutacji będzie potrzebne ich kolejne przedłożenie.

 

Obowiązek informacyjny:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych jest EKONIP Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Przemysłowa 1a, 96-325 Radziejowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032637, NIP: 526-17-97-951, REGON: 012649116, o kapitale zakładowym 54000,00, zwana dalej Spółką lub Administratorem.

Dane kontaktowe: +48 46 857-79-00, www.ekonip.pl, kontakt@ekonip.pl.

 1. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu lub postępowaniach rekrutacyjnych. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 2. Podstawy przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy /współpracy:
  1. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (kandydata) przed podpisaniem umowy z tą osobą (RODO, art. 6, pkt. 1, lit b),
  2. w przypadku kandydatów na pracowników: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 22 Kodeksu Pracy; RODO, art. 6, pkt. 1, lit. c),
  3. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (RODO, art. 6 pkt. 1 lit a, a w zasadnych przypadkach RODO, art. 9, pkt. 1, lit. a),
  4. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako Administratora oraz naszych Klientów (RODO, art. 6, pkt. 1, lit f), które są w tym przypadku związane z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa środków finansowych, z którymi pracownicy /współpracownicy mają do czynienia w ramach realizowanych obowiązków służbowych
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu lub, gdy ma to zastosowanie, większej ilości procesów rekrutacji czyli oceny i wyboru najbardziej odpowiedniego dla Spółki kandydata do pracy na dane stanowisko lub współpracownika.
 4. Dane osobowe kandydatów są dostępne wyłącznie uprawnionym pracownikom Spółki biorącym udział w procesie rekrutacji. W zakresie całego procesu przetwarzania powierzonych danych zostały wdrożone i są stosowane zabezpieczenia zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa tych danych.
 5. Dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przekazywane innym odbiorcom danych w tym w szczególności do organizacji międzynarodowych oraz odbiorców z państw trzecich.
 6. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez nas do momentu wycofania udzielonej nam zgody lub:
  • do czasu ustania celu przetwarzania danych tj. zakończenia danego procesu rekrutacji, jeśli zgoda na przetwarzanie danych dotyczyła wyłącznie danego procesu rekrutacji
  • do zakończenia roku kalendarzowego, następującego po roku w którym złożona została aplikacja, jeżeli zgoda dotyczyła przetwarzania danych osobowych na rzecz organizowanej przez nas większej ilości procesów rekrutacyjnych, w tym tych, które uruchomione zostały już po złożeniu dokumentów aplikacyjnych w trakcie trwania wskazanego w tym punkcie okresu czasu.
 7. Informujemy, że w związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługują, na każdym etapie przetwarzania danych, następujące prawa: (i) prawo dostępu do danych oraz informacji dotyczących celu i zakresu ich przetwarzania; (ii) prawo do sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia; (iii) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz sprzeciwu przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem, że nie istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani /Pana interesów, praw i wolności; (iv) prawo do wycofania zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (v) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych)
 8. W przypadku uwag lub wątpliwości proszę o kontakt na podane powyżej dane kontaktowe. W przypadku woli skorzystania z praw prosimy o ich przekazanie drogą e‑mailową na adres: kontakt@ekonip.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: EKONIP Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 1a, 96-325 Radziejowice z dopiskiem: Ochrona Danych Osobowych.

Kontakt

Jeśli masz pytania bądź interesuje Cię współpraca z nami, skontaktuj się telefonicznie lub za pośrednictwem formularza.