Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kontrahentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych jest EKONIP Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Przemysłowa 1a, 96-325 Radziejowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032637, NIP: 526-17-97-951, REGON: 012649116, o kapitale zakładowym 54000,00, zwana dalej Spółką lub Administratorem.

Dane kontaktowe: +48 46 857-79-00, www.ekonip.pl, kontakt@ekonip.pl.

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa zawarta z osoba, której dane dotyczą lub potrzeba podjęcia działań na żądanie tej osoby jeszcze przed podpisaniem umowy (RODO, art. 6, ust. 1, lit b) oraz obowiązki ciążące na Administratorze wynikające z obowiązujących przepisów prawa (RODO, art. 6, ust. 1, lit. c). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:
  • realizacji przedmiotu umowy zawartej pomiędzy Administratorem a osobą, której dane dotyczą,
  • gwarancji mających zastosowanie do przedmiotu umowy,
  • ochrony interesów osoby, której dane dotyczą i/lub Administratora w przypadku wystąpienia roszczeń związanych z realizowaną umową (RODO, art. 6, ust. 1, lit. d i/lub f),
  • kontaktów handlowych w sprawie przyszłych umów /zleceń,
  • zapewnienia zgodności Administratora Danych Osobowych z mającymi zastosowanie przepisami finansowo-księgowo-podatkowymi.
 2. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie uprawnionym pracownikom i współpracownikom Administratora. W zakresie całego procesu przetwarzania powierzonych danych zostały wdrożone i są stosowane zabezpieczenia zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa tych danych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas do czasu upłynięcia ważności udzielonych gwarancji lub do czasu wygaśnięcia obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa (zastosowanie ma dłuższy z okresów czasu).
 4. Dane osobowe będą udostępniane zewnętrznym usługodawcom, z których usług korzystamy lub z którymi współpracujemy, takim jak firmy wspierające nas w zakresie prowadzenia spraw księgowo-podatkowych, firmy szkoleniowe, konsultanci i audytorzy, ubezpieczyciele, dostawcy usług z zakresu BHP, p.poż i bezpieczeństwa oraz wsparcia IT. Odbiorcy danych otrzymają ograniczony dostęp do Danych Osobowych w zakresie i na uzasadnionych podstawach niezbędnych do realizacji usług, na potrzeby których z nimi współpracujemy. Odbiorcy danych na mocy przepisów prawa oraz podpisanej umowy są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przekazywanych im danych osobowych
 5. Informujemy, że w związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługują, na każdym etapie przetwarzania danych, następujące prawa: (i) prawo dostępu do danych oraz informacji dotyczących celu i zakresu ich przetwarzania; (ii) prawo do sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia; (iii) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz sprzeciwu przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem, że nie istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani /Pana interesów, praw i wolności; (iv) prawo do wycofania zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (v) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych)
 6. W przypadku uwag lub wątpliwości proszę o kontakt na podane powyżej dane kontaktowe. W przypadku woli skorzystania z praw prosimy o ich przekazanie drogą e-mailową na adres: kontakt@ekonip.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: EKONIP Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 1a, 96-325 Radziejowice z dopiskiem: Ochrona Danych Osobowych.

Kontakt

Jeśli masz pytania bądź interesuje Cię współpraca z nami, skontaktuj się telefonicznie lub za pośrednictwem formularza.