POLITYKA ZSZ

 

Świadczymy usługi związane z magazynowaniem, obsługą i transportowaniem materiałów chemicznych sklasyfikowanych jako niebezpieczne. Kompleks magazynowy EKONIP sklasyfikowany jest jako zakład dużego ryzyka (ZDR) wystąpienia poważnej awarii. Posiadamy jeden z najnowocześniejszych i najbardziej wszechstronnych w obsłudze chemii magazynów w Europie. Na 9 głównych klas zagrożeń możemy podjąć się pracy z aż 7 z nich, bez ograniczeń. Dzięki ciągłemu doskonaleniu naszej działalności oraz bezustannym inwestycjom w zakresie rozwoju infrastruktury oraz unowocześniania technicznych rozwiązań odnotowujemy bardzo dynamiczny rozwój, co ma pozytywne odzwierciedlenie w badaniu satysfakcji naszych Klientów oraz pozyskiwaniu nowych.

          Ponad 20 letnie doświadczenie, znakomity zespół wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników oraz współpracowników pozwalają na realizację nawet najbardziej nietypowych zamówień Klientów, w sposób zapewniający im najwyższą jakość wyrobów i realizowanych usług. Wszystkie działania realizujemy zawsze z zachowaniem pełnego profesjonalizmu i należytego zaangażowania.

Z ustalonej przez nas strategii wynikają cele i zadania dla wszystkich pracowników Firmy. Cele strategiczne, które są ich podstawą, związane są przede wszystkim z ciągłym podnoszeniem satysfakcji naszych Klientów, budową wizerunku godnego zaufania i rzetelnego partnera. Są nimi:

 • podnoszenie standardów obsługi Klientów w celu spełnienia stale rosnących oczekiwań zarówno obecnych, jak i przyszłych Klientów,
 • doskonalenie i optymalizacja realizowanych procesów oraz współpracy z naszymi partnerami handlowymi i dostawcami w celu zapewnienia Klientowi wyrobów spełniających jego wymagania zawsze w terminie z nim ustalonym,
 • podnoszenie bezpieczeństwa działań operacyjnych,
 • zapobieganie zanieczyszczeniom i ograniczanie negatywnych wpływów na środowisko poprzez segregację i zmniejszenie ilości odpadów, zabezpieczanie się i skuteczne reagowanie w sytuacjach awarii i zagrożeń,
 • ciągłe doskonalenie i podnoszenie jakości oferowanych przez nas usług,
 • spełnianie wymagań aktualnych przepisów prawa i norm,
 • stałe doskonalenie funkcjonowania ZSZ, wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w zakresie zarządzania, a tym samym usprawnianie procesów i rozwój firmy,

          Dla firmy najważniejszymi zagadnieniami w zakresie bezpieczeństwa jest ochrona ludzi, zabezpieczenie wartościowych i niebezpiecznych materiałów przed utratą, celowym zniszczeniem lub kradzieżą, również wtedy gdy znajdują się one pod opieką dostawcy usług logistycznych. W związku z powyższymi deklaracjami na terenie całej firmy obowiązuję zakaz spożywania w pracy i bycia pod wpływem zakazanych leków, alkoholu i narkotyków.

W imieniu całej Spółki deklaruję ciągłe zaangażowanie w bezpieczeństwo wszystkich działań operacyjnych, zdrowie pracowników, ochronę środowiska, a także jakość działań operacyjnych i spełnienie wymagań Klienta (w tym wymagań odnośnie Bezpieczeństwa Technologii Informatycznych). Jednocześnie gwarantuję czynny udział w pracach nad utrzymaniem i ciągłym doskonaleniem skuteczności funkcjonującego Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001: 2015, SQAS oraz przydzielenie środków niezbędnych dla realizacji celów oraz przyjętej Polityki ZSZ.

Prezes Zarządu

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

Priorytetem działalności Firmy jest świadczenie usług związanych z magazynowaniem, obsługą i transportem materiałów chemicznych sklasyfikowanych jako niebezpieczne.

Aby podnieść poziom świadczonych usług wdrożyliśmy niniejszą Politykę antykorupcyjną. Naszym głównym założeniem jest zapewnienie powyższych usług w najwyższej jakości przy dbałości o szybkie reagowanie na potrzeby Klientów oraz przy realizacji założeń pro antykorupcyjnych.

W ramach przyjętej przez nas Polityki Zarzadzania Antykorupcyjnego deklarujemy:

 • realizację usług, które spełniają potrzeby i oczekiwania naszych Klientów przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej etyki biznesu, zwłaszcza w zakresie niedozwolonych w naszej Firmie nadużyć i zachowań korupcyjnych, w tym zakazu spożywania w pracy i bycia pod wpływem alkoholu i narkotyków,
 • przestrzeganie obowiązków wynikających z wymagań mających zastosowanie przepisów prawa i innych wymagań, do których spełnienia jesteśmy zobowiązani,
 • przestrzeganie wszystkich regulacji Zarządzania Antykorupcyjnego, w celu zapewnienia jego odpowiedniej skuteczności,
 • ciągłe doskonalenie funkcjonującego Zarzadzania Antykorupcyjnego w celu zapewnienia jego stałej przydatności i adekwatności,
 • wdrożenie i utrzymywanie środków proceduralnych zapewniających odpowiednią reakcję w przypadku wystąpienia niepożądanych zdarzeń,
 • zapewnienie warunków umożliwiających pracownikom i stronom zainteresowanym zgłaszanie niezgodności i zastrzeżeń do skuteczności systemu, w tym w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom bez obaw o konsekwencje związane z przekazaniem tego typu informacji,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników, uwzględnianie ich roli, a także zaangażowanie ich, do działań na rzecz poprawy skuteczność bezpieczeństwa antykorupcyjnego,
 • stosowanie rozwiązań organizacyjnych nakierowanych na przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom, umożliwiających ich wykrywanie, zgłaszanie oraz eliminowanie,
 • ochronę ludzi, zabezpieczenie wartościowych i niebezpiecznych materiałów przed utratą, celowym zniszczeniem lub kradzieżą, wtedy gdy znajdują się one pod naszą opieką

Wszyscy Pracownicy Firmy z należytą starannością wykonują powierzone im obowiązki poprzez dbałość o najwyższą jakość oferowanych usług oraz w odpowiedzi na indywidualne potrzeby Klienta. Dokładamy wszelkich starań aby wytwarzane przez nas świadczenia spełniały oczekiwania Klientów, a Firma była zauważana jako kompetentny zespól ekspertów dbający o jakość świadczonych usług przy zapewnieniu zasad kodeksu etycznego, zwłaszcza działań związanych z zakazem nadużyć i działań korupcyjnych.

W imieniu wszystkich pracowników zobowiązujemy się, do zaangażowania nad utrzymaniem skuteczności i zgodności Zarządzania Antykorupcyjnego oraz dołożenia wszelkich starań aby System Zarządzania był realizowany, akceptowany i rozumiany przez Pracowników naszej Firmy.

Prezes Zarządu

Kontakt

Jeśli masz pytania bądź interesuje Cię współpraca z nami, skontaktuj się telefonicznie lub za pośrednictwem formularza.